สมุดรับรองการฉีดวัคซีนไข้เหลือง (Yellow fever certification)

หลังจากที่เราได้รับการฉีด วัคซีนไข้เหลือง (Yellow fever) ไปแล้ว เราจะได้สมุดเล่มเล็กๆสีเหลืองมาเล่มหนึ่งติดไว้กับตัว สมุดเล่มนี้มีชื่อว่า “สมุดรับรองการฉีดวัคซีนไข้เหลือง” หรือ “สมุดรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโรค” หรือ “International certificate of vaccination and prophylaxis” 

  1. ที่เรียกว่าเป็น “สมุดเล่มเหลือง” เพราะว่าหน้าตาของสมุดเล่มนี้มีสีเหลืองทั้งเล่มนั้นเอง ขนาดของสมุดประมาณเท่ากับขนาดหนังสือเดินทางครับ
  2. สมุดเล่มนี้ไม่ได้เป็นเพียงหลักฐานการฉีดวัคซีนไข้เหลืองเท่านั้น วัคซีนตัวอื่นที่เราได้ฉีดไปก็สามารถประทับตราหลักฐาน เวลาการฉีดไว้ได้ในเล่มเช่นเดียวกัน โดยต้องให้เจ้าหน้าที่ผู้ฉีดวัคซีนเป็นผู้ลงหลักฐานไว้ให้
  3. สมุดเล่มนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ “กฎหมาย” ทางสาธารณาสุขระหว่างประเทศที่บังคับใช้โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) และกระทรวงสาธารณสุขประเทศต่างๆ เพื่อใช้ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ โดยเฉพาะไข้เหลือง
  4. ด้วยเหตุนี้สมุดเล่มเหลืองนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งของ “หลักฐานการผ่านแดน” เข้าไปยังประเทศเขตติดต่อไข้เหลืองหรือเขตที่มีความเสี่ยงต่อการติดต่อโรคไข้เหลือง
  5. สมุดเล่มนี้จะได้มาจากการฉีดวัคซีนไข้เหลืองภายใต้สถานพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขกำกับไว้เท่านั้น
  6. หลังจากฉีดวัคซีนไข้เหลืองไปแล้ว 10 วัน สมุดเล่มนี้ถึงจะได้รับการอนุมัติว่าใช้เป็นหลักฐานเพื่อการผ่านแดนเข้า/ออก เขตติดต่อโรคไข้เหลืองได้ (สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนเป็นครั้งแรก)
  7. แต่สำหรับผู้ที่ฉีดเข็มกระตุ้นใหม่ (เช่น ทำสมุดเล่มเหลืองฉบับเดิมหาย) จะถือว่ามีภูมิต้านทานต่อไวรัสไข้เหลืองทันที
  8. ในอดีต (ก่อนปี พ.ศ.2561) สมุดเล่มนี้จะมีอายุ 10 ปีเท่ากับระยะเวลาของภูมิต้านทานไวรัสไข้เหลืองที่เราได้รับจากการฉีดวัคซีน แต่ปัจจุบันการฉีดวัคซีนไข้เหลืองเพียงเข็มเดียวจะทำให้ร่างกายมีภูมิต้านทานต่อไวรัสชนิดนี้ตลอดชีวิต สมุดเล่มเหลืองจึงกลายเป็นใช้ได้ตลอดไป และกฎหมายของไทยก็ได้ปรับตามสากลแล้ว
  9. ข้อมูลต่างๆบนสมุดเล่มเหลือง จะต้องตรงกับข้อมูลในหนังสือเดินทางของเรา คือ ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด รหัสเล่มหนังสือเดินทาง โดยตัวสะกดต้องเหมือนกันทุกอย่าง
  10. นอกเหนือจากข้อมูลด้านวัคซีนไข้เหลืองแล้ว เรายังสามารถใส่ข้อมูลวัคซีนชนิดอื่นๆไว้ในเล่มได้อีกด้วย เพื่อให้ง่ายต่อการพกพาและเก็บข้อมูลไว้กับตนเอง

ท่านสามารถอ่านบทความก่อนหน้าเกี่ยวกับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *